Udskriv denne side

Vedtægter

Vedtægter for Diabetesforeningens Lokalforening i Roskilde
§ 1 Foreningens navn er Diabetesforeningens Lokalforening i Roskilde Kommune.
Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2 Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har
folkeregisteradresse/registreret hjemsted i kommunen. Lokalforeningens
bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af Lokalforeningen,
uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/registreret
hjemsted. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end en Lokalforening.
Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Diabetesforeningens
Hovedbestyrelse.

§ 3 Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i
overensstemmelse med Diabetesforeningens formål, jfr. § 2 i vedtægterne for
Diabetesforeningen, og vedtagne strategier.
Lokalforeningen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§ 4 Ordinær generalforsamling i Lokalforeningen afholdes inden udgangen af
februar måned i hvert kalenderår.
Ordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse med
mindst 14 dages varsel ved annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside
og i et af Diabetesforeningens trykte medier.

§ 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
3) Godkendelse af regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens
bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år
indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende
budget.
6) Valg af bestyrelse.
7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2.
suppleant.
8) Valg af en kritisk revisor.
9) Eventuelt.
§ 6 Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 7 Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet
beslutningsreferat fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens
Hovedkontor.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Lokalforeningens bestyrelse
beslutter det, eller ønsker at nedlægge hvervet.
Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse
i overensstemmelse med § 4 ovenfor.

§ 9 Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, der
vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer.
Intet medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af
bestyrelsen i mere end en Lokalforening, en Børnefamiliegruppe og en
Ungegruppe.
Lokalforeningens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens
Hovedbestyrelse.
Lokalforeningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen.

§ 10 Det skal tilstræbes, at bestyrelsen for Lokalforeningen enten besidder eller vil
arbejde for at opnå de for Lokalforeningens nødvendige kompetencer til brug
for opfyldelsen af Lokalforeningens formål, jfr. § 3.

§ 11 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og således at mindst to
af bestyrelsens medlemmer hvert år er på valg. Bestyrelsessuppleanterne
vælges for en periode af 1 år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleanter kan finde sted.
Såfremt bestyrelsen består af tre medlemmer er en af medlemmerne på valg i
lige år, mens to af medlemmerne er på valg i ulige år.

§ 12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig i
umiddelbart forlængelse af generalforsamlingen med en formand og en
kasserer, der ikke må høre til samme husstand. Bestyrelsen kan tillige
konstituere sig med en næstformand. Ved stemmelighed i forbindelse med
bestyrelsens konstituering fordeles posterne ved lodtrækning.
Bestyrelsen udpeger i ulige år i forbindelse med konstitueringen den/de
delegerede, som skal repræsentere Lokalforeningen på Diabetesforeningens
repræsentantskabsmøder og i lige år den/de delegerede, som skal
repræsentere Lokalforeningen på Diabetesforeningens delegeretmøder.

§ 13 Til fremlæggelse og godkendelse på generalforsamlingen udarbejder
Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med de af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til enhver tid udstukne retningslinjer et regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det godkendte regnskab
indsendes til Diabetesforeningens hovedkontor hvert år senest den 7. marts.

§ 14 Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet
formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af
bestyrelsen har en stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen (1/2) af medlemmerne er til stede.

§ 15 Det tilstræbes, at bestyrelsen i Lokalforeningen vælger en eller flere kandidater
til lokale udvalg, som til enhver tid måtte være nedsat af det offentlige, hvori
Diabetesforeningen tilbydes at deltage..

§ 16 Ændring af Lokalforeningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling,
når ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen, og
når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer
stemmer for forslaget.
Lokalforeningens vedtægter må ikke stride imod den af hovedbestyrelsen
fastsatte ”Standardvedtægt for Lokalforeninger i Diabetesforeningen”.
Lokalforeningens vedtægter sendes til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse
til orientering.

§ 17 I tilfælde af Lokalforeningens opløsning reserveres eventuelle aktiver i indtil 1
år med henblik på, at undersøge muligheden for at oprette en ny
Lokalforening. Herefter tilfalder aktiverne Diabetesforeningen.

§ 18 Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Roskilde den 29. januar
2018.